Bestyrelsesmøde 4 (31.05.2019)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Beboerhuset, Stengadevej 2a, Tranekær, tirsdag d. 31. april 2019 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Ajourføring af betingelser for leje af huset tages op (BL).
 3. Status og økonomi (flyttes til næste møde)
 4. Projekter
  • Jubilæum
 5. Kulturaktiviteter
  • Kommende
   • Tur til skoven på Flådet
   • Sankt Hans aften
 6. Evt.
 7. Næste møde inkl. dagsorden

Referat

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Tommy H. Rasmussen (THR), Nina Villadsen (NV), Axel Møller Petersen (AMP), Birgit Lund (BL).

Fraværende: Henni Starup (HS), Alice Nøhr (AN)

Ad 1) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

Ajourføring af betingelser for leje af huset:

Leje af beboerforening huset bliver til rettet af BL

Forsikring i Alm. Brand – Ingen af vores forsikringer kan gøres billigere. Vi kan først skifte forsikring i 2023.

Ad 3) Status og økonomi

Punktet er ikke behandlet på nærværende møde.

Ad 4) Projekter

 • Jubilæum

SVC Genoptryk af “Tranekær 1980”, SVC kontakter HS ang. kontakt til museet, og undersøger rettigheder.

SVC undersøger om vi kan indføre Mobile Pay.

NV Udvalget har lavet en plan for jubilæumsfest d.7. september kl. 12

 • VAGN Helstegt pattegris med salater og flutes kr. 70,00.
 • Kagekonkurrence “Tranekærs bedste kage” – sælges fra kl. 15.00.  AN spørger Jeanette eller Christian Pichardt om de vil være dommere og måske sponsorere en middag til vinderen.
 • AN kontakter også Pichardt ang. opstilling af telt over mod deres hus.
 • NV laver pressemeddelelse til Øboen.
 • NV søger lejlighedsbevilling.
 • THR sørger for fadøl og kontakt til Michael ang. parkering.
 • THR sørger for musik.
 • NV laver en oversigt med priser på “engangsemballage”.
 • SVC laver invitation med menu og pris, samt opfordring til kagekonkurrence. (Det kræver, at AN har talt med Pichardt ang. dommer og præmie).

Ad 5) Kulturaktiviteter

SVC Tur til skoven på Flådet, taler med Gitte Dalskov med sigte på medio juli.

SVC Sankt Hans Aften: Invitation er sendt ud på opfordring fra Christina ud via foreningens mailliste.

Ad 7 Evt.

Ingen

Ad 8) Næste møde inkl. dagsorden

Næste møde 13. august, kl. 16.00 i Beboerhuset.

Referent

Nina Villadsen (NV),