Bestyrelsesmøde 5 (26.09.2023)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 26.09.2023 kl. 15.00-17.00.

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

2. Tilføjelser til dagsorden

 • Køb af Klubhuset på sportspladsen (BN)
 • Status betalingskort (NV)
 • Møde hos Landsbyklynger Langeland og Strynø (SVC)

3. Drift og økonomi

4. Arbejdsgrupper

 • Bagvejen (SVC og AN)
  • Møde aftalt med Jane Jegind, Erhverv og Turisme 28. september.
  • Færdiggøre ændringer, kontakt kommune og Langeland Sammen.
  • Beboerforening informationsmøde d.7 november kl. 16:00 (forslag) 
  • Individuel opstart af arbejdsgrupper (fysiske møder)
   • Projekt:  Ruten, lodsejere og fysisk etablering.
   • Projekt:  Skiltning, formidling og generel markedsføring.
   • Projekt:  Drift og langsigtet vedligeholdelse.
   • Projekt:  Netværk og Finansiering.
   • Projekt:  Digitalisering (Langeland.dk, Visit Tranekær, Maps og navigation)
 • Trafikken (AMP)
 • Internet og Digitalisering (SVC)

5. Kulturaktiviteter

 • Efterårets aktiviteter.
 • Kastanjer m. foredrag (okt.)?

6. Eventuelt

 • Øhavsstien

7. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: Niels Vous (NV).

Til stede:

 • Bo Nissen (BN), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Søren Valentin Christensen (SVC)

Fravær/afbud:

 • med afbud, Philip Astley (PA)
 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

 • Referat fra møde den 22. august 2023 blev godkendt.

Ad. 2. Tilføjelser til dagsorden

 • Evt. køb af klubhus

  Vi drøftede et eventuelt køb af det lille hus på sportspladsen (som i øvrigt har den officielle adresse nr. 91 A på Slotsgade). Efter en samlet drøftelse er bestyrelsen enig i et brev til kommunen, hvori foreningen nærer betænkelighed med at købe huset, især da de fremtidige udgifter hertil vil blive for belastende for foreningens økonomi.

 • Status på betalingskort

  Kassereren tager snarest kontakt til foreningens bankforbindelse. Aftale er fastsat.

 • Møde hos ”Landsbyklynger Langeland og Strynø”

  Søren deltog. Hans konklusion var, at det i høj grad var opsummering og gentagelser af allerede udmeldte aktiviteter, gøren opmærksom på og meddeler fra Erhverv- og turisme i Langeland Kommune mm. Det sociale og netværket var i top, ligesom initiativet jo bestemt er ædelt nok, og noget vi vil følge fra sidelinjen.

Ad. 3. Drift og økonomi

 • Der er ikke afgørende udsving i forhold til sidste mødes referat.

Ad. 4. Arbejdsgrupper

 • Naturstien “Bagvejen”

  Der er aftalt et møde med Jane Jegind fra Langeland kommune den 28/9. Her deltager Søren og Alice. Ideudvekslingen med Tranekær Gods er forinden mødet fremsendt til Jane, det er dermed formålet på mødet at diskuterer og forankre både projektet Bagvejen, samt de bredere holistiske betragtninger om Tranekær by mht. demografi, byens rum og sammenhænge, muligheder for vækst og et generelt ønske om større fokus på Tranekær som et STOR uudnyttet potentiale for Langeland. Der er ligeledes punkter omkring f.eks. Øhavsstien, som visse steder fremstår i temmelig dårlige vedligeholdelsesstand.

  “Her blev mødet afbrudt pga. uautoriseret indtrængen. To bestyrelsesmedlemmer lod sig bevæbne med hver sin fejekost, men det lykkes ikke at indfange og uskadeliggøre den formastelige. Episoden fandt sin løsning derved, at det ærede medlem Axel – som ganske betryggende har en lang erfaring som dyrlæge – tilbød at opsætte en musefælde”

  Der blev herefter lagt op til en drøftelse af projektet ”Bagvejen”. Der var i bestyrelsen ikke helt konsensus omkring et forslag til et informationsmøde den 7. november 2023. Forslaget blev rykket til ultimo vinterhalvåret, hvor dialogen igen taget op på et ikke fastlagt bestyrelsesmøde. Til gengæld blev der fastsat en bestyrelsens arbejdsdag til den 17. oktober 2023 kl. 14.00.

  SVC færdiggør ‘Bagvejen’ ændringer jf. aftale med Tranekær Gods, etabl. kontakt med Tekn. / Vej&Park, Langeland Sammen samt informationsmøder (søge accept) med lodsejere påvirket af ruten.

 • Trafik

  Ingen tilføjelser.

 • Internet

  Ingen tilføjelser.

Ad. 5. Kulturaktiviteter

 • Først og fremmest er der høstfesten. Den er fastsat til 21. oktober 2023. Det er her, hvor vi – hver især – kommer med nogle kulinariske frembringelser.

 • Besøg i Nowhuset på Skolevej i Tullebølle den 26. september 2023. Her bliver det nødvendigt med tilmelding.

 • Julearrangement med gløgg m.v. fastsætter vi til 8. december 2023.

 • Derudover nogle fremtidige mulige arrangementer hvilke ikke endnu er datofastsatte:

  • Orienteringsaften med arkitekt Lisbeth Søkilde, antagelig til november 2023.

  • Mikkel vil gerne komme og vise filmen om Elverkongen. Der bør kalkuleres med en vis omkostningsdækning.

  • Måske et foredrag med Preben lensgreve Ahlefeldt-Laurvig.

 • Fremtidige fællesspisninger:

  • 28. november 2023, 31. januar, 29. februar og 22. marts 2024.

Ad. 6. Eventuelt

 • Ingen tilføjelser.

Ad. 7. Næste møde inkl. dagsorden

 • Der er ikke fastsat i ny mødedato, i stedet en arbejdsdag – jf. punkt 4 – til den 17. oktober 2023.