Generalforsamling 2024

Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19 i Beboerhuset.

Bestyrelsen synes, at det er godt med opbakning, også på denne dag, så dejligt, hvis I deltager.

Dagsorden

Valg af dirigent.

1. Formandens beretning.

2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.

3. Fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/-suppleant.

6. Evt.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Henni Starup                                                              (modtager genvalg)

Bo Nissen                                                                     (modtager genvalg)

Alice Nøhr                                                                   (modtager ikke genvalg)

Ekstraordinært er Søren V. Christensen på valg, idet han er fraflyttet sognet.

Revisor/revisorsuppleant på valg

Jytte Christiansen                                (modtager genvalg)

Referat fra generalforsamling 5. marts 2024

Valg af dirigent

Kai Winton Hansen blev udpeget til hvervet. Der var ikke ønske fra andre kandidater.

Dirigenten indledte med at konstatere rettidig indbydelse til generalforsamlingen, da den blev indkaldt ved brev af 16. februar 2024. Vedtægternes §16 foreskriver nemlig en frist på minimum 14 dage.

1. Formandens beretning

Bo Nissen kom med et grundigt tilbageblik på foreningens historie. Foreningen har gennem tiden deltaget i mange projekter. Lige fra stensøjlerne ved de nordlige og sydlige ”byporte” til involvering i trafikken gennem Tranekær, byens gadelamper og på det seneste har vi engagementet med Stenbjerg Ejendomme samt projektet ”bagvejen”, hvor der planlægges gangstier rundt om byen, med blot 2 passager af byens hovedfærdselsåre.

Lige nu foregår der også en del aktiviteter vedr. bedre internetdækning i byen. Flere aktører er på banen.

Formanden gennemgik også de forskellige aktiviteter i 2023. Der har været afholdt en del arrangementer. I uddrag kan nævnes Torben Jensen som fortalte om fredede ejendomme, formanden selv fortalte om 20 år i lokalpolitik. Desuden foreningens engagement i f.eks. Visit Tranekær, Bramfri Festival og ”Lys i Mørket” i november 2024.

2. Regnskab

Kassereren aflagde regnskab. Det blev godkendt.

3. Kontingent

Det blev fastsat uændret, kr. 175.

4. Indkomne forslag

Ingen.

5. Valg til bestyrelsen

Alice Nøhr modtager ikke genvalg. Endvidere må vi ekstraordinært tage afsked med Søren Valentin Christensen som er fraflyttet.

Lene og Jon Hofberg havde indvilget i at deltage i bestyrelsen, og blev begge valgt uden andre kandidater.

Jytte Christiansen blev genvalgt som foreningens revisor.

Vi ønsker Alice held og lykke med at videreføre arbejdet omkring især ”Bagvejen”, og det samme til Søren med sit projekt på den gamle station – senere kommunekontor – i Humble.

6. Eventuelt

Bente Brendstrup slog til lyd for, at vores affaldsbeholdere (nu 3 pr. husstand) ikke just pyntede i gadebilledet. Hun mente også, at de iflg. lokalplanen skulle placeres så de ikke var synlige, hvilet – sandt for dyden – ikke er tilfældet, når især ejere af fritidsboliger stiller dem ud med henblik på tømning – og at de så bliver stående efter at de er rejst hjem. Renovationen er ikke forpligtet til at stille dem på plads efter tømning.

Forsamlingen var generel enige med Bente, selvom man ikke kunne udelukke, at et hold væltede affaldsbeholdere kunne virke – ironisk ment – effektivt fartdæmpende!

Trafikhastigheden gennem byen er nemlig et andet punkt som er evigt aktuelt. Her kan der i øvrigt henvises til foreningens hjemmeside, hvor der i referatet fra bestyrelsesmødet 13. februar 2024 – punkt 4 – hvor netop dette emne er drøftet.

Formanden var af den formening, at man ikke kunne udelukke, at vi i fremtiden kunne komme i den situation, at den forrang som bevarende lokalplaner i flere sammenhænge har, kunne blive undertrykt af miljøbestemmelser. En balance imellem to lovtemaer som bliver interessant at følge.