Bestyrelsesmøde 2 (20.04.2023)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 20.04.2023 kl. 16.00-18.00.

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

2. Tilføjelser til dagsorden

 • Optælling af service, potter og pander med liste over mangler udarbejdes = omkostninger.
 • Foreninger og gruppers medlemskab. Vi nåede ikke punktet på sidste møde.
  • Hesselbjerg Musikfestival – medlemsskab for gentagen leje af huset.
  • Musikanterhuset – medlemsskab på en husstand i stedet for en person?
 • Videre drøftelse af vores engagement i ”Bramfri Festival” (Woodstock😊)
 • Forslag fra Philip om et arrangement med et Big Band.

3. Drift og økonomi

4. Arbejdsgrupper

5. Kulturaktiviteter

6. Eventuelt

 • X

7. Næste møde inkl. dagsorden

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: (NV) Niels Vous.

Til stede:

 • Bo Nissen (BN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Søren Valentin Christensen (SVC)

Fravær/afbud:

 • Alice Nøhr (AN)

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

 • Referat fra sidste måde blev godkendt. Bo Nissen takkede foreningen for at have betænkt ham med et par flasker vin i anledning af sit foredrag den 12. april 2023. Arrangementet havde et ganske flot fremmøde.

Ad. 2. Tilføjelser til dagsorden

 • Optælling af bestik, service mv.
  Punktet blev udsat til et senere møde.
 • Hesselbjerg Musikfestival
  Arrangørerne kunne være interesseret i at leje beboerhuset.
  Vi ser tiden an, hvorvidt der kommer yderligere initiativer/spørgsmål fra festivalen.
 • Foreningers og gruppers medlemskab
  Det vil være den enkelte bopæls bruger/ejer som skal betale kontingent, kr. 175 pr. person.
  Eventuelle gæster derfra kan deltage til vores arrangementer mod en betaling på kr. 50 pr. gang.
  Niels kontakter ejerne af Slotsgade 72 som har forespurgt omkring dette emne.
 • Bramfri festival
  Som hos os har fået arbejdstitlen Woodstock!
  Det er Jane Engstrøm fra Visit Tranekær som har spurgt, om beboerforeningen kunne være behjælpelig med et arrangement på sportspladsen den 21. juli 2023 i tidsrummet 14 – 22.00.
  Bo forhører sig yderligere hvad der konkret er tale om, at vi kunne bidrage med. Vi er som udgangspunkt ikke afvisende. Vi kunne måske stå for salg af forfriskninger? 
 • Huset på sportspladsen
  Axel taler med kommunen vedr. vandforsyning og brugsrettigheder.

Ad. 3. Drift og økonomi

 • Lige nu har foreningen en kassebeholdning på ca. kr. 78.000, og ingen betydelige udgifter som venter forude. Philip og Henni vil komme med forslag til bordlamper til husets 5 runde borde.
 • 0 nye medlemmer
 • 2 kommende Udlejninger

Ad. 4. Arbejdsgrupper

 • Ren- og vedligehold; Det blev aftalt, at vi ordner omkring huset, tirsdag 16 maj 2023, begyndende kl. 14.00.
 • Trafikken
  Der har været afholdt hastighedsmåling i Tranekær by, resultat eller yderligere tiltag har vi fået indhentet. Det var markant mærkbart, at hastigheden i perioden var lavere, det kan skuldes de mange digitale adviseringssystemer der advarer bilister ved kommende målinger. På trods af opfordring, blev der ikke foretaget måling ved ankomst Rødby eller ankomst fra nord. Specielt lastbiler, rutebussen og varevogne har fart på her.
 • Bagvejen og byudvikling
  Der er udarbejdet en samlet ideudveksling til grundlag for videre dialog om samarbejde mellem Tranekær Gods og Beboerforeningen. Ideudvekslingen er en illustration med forklarende tekster, som fremsendes kontaktperson hos Tranekær Gods. Ligeledes eftersendes materialet til nøglepersoner i idegruppen, men først efter accept fra alle.

Ad. 5. Kulturaktiviteter

 • Philip Astley har foreslået musik fra et big band. Måske i beboerhuset, selvom man nok kunne forestille sig, at det er lige lille nok til formålet.
 • Philip spørger Christian Pichardt om han evt. kunne være interesseret i at huset et sådant arrangement.
 • Søren taler med Steffen Jensen, om han evt. kunne holde båltalen til Sankt Hans.
 • Henni orienterede om kagefest på Sukkerfabrikken den 9. juli 2023. Arrangementet vil blive annonceret på vores hjemmeside.

Ad. 6. Eventuelt

 • Ingen evt.

Ad. 7. Næste møde inkl. dagsorden

 • Næste møde blev aftalt til 7. juni 2023 kl. 16.00.