Generalforsamling (08.03.2023)

Dagsorden

Generalforsamling i Beboerhuset, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, onsdag d.08. marts 2023 kl. 19.00-22.00

Bestyrelsen anbefaler Bo Nissen som ordstyrer.

 1. Formandens beretning
  • Alice og Søren om ideforslaget ‘Bagvejen’.
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse (Regnskabs-oversigt-2022-23)
 3. Fastlæggelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
  • Vedtægtsændring: §8 Bestyrelsen består af “ikke mindre end” 7 medlemmer, som vælges på skift for 2 år ad gangen. 4 medlemmer afgår på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant
 6. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Søren Valentin Christensen (modtager genvalg) 

Niels Vous (modtager genvalg)

Aksel Møller Petersen (modtager genvalg)

Philip Astley (modtager genvalg)

Henni Starup (ikke på valg)

Alice Nøhr (ikke på valg)

Bo Nissen ((ikke på valg)

På valg som revisor/revisor suppleant er :

Jytte Christiansen (ikke på valg)

Suppleant (ønsker at blive valgt)

 

Referat

Bo Nissen blev valgt som ordstyrer. 

Ad. 1) Formandens beretning

 • SVC gennemgik årets aktiviteter og arrangementer, og udtrykte optimisme omkring foreningens og medlemmernes fine aktivitetsniveau. Læs hele beretningen HER.
 • AN og SVC gennemgik ideforslaget ”bagvejen”, som gav anledning til en god debat med mange positive kommentarer og spørgsmål.

Ad. 2) Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse

 • Kassereren (NV) gennemgik regnskabet for 2022. Det viser et overskud på kr. 9.860 og en likvid formue på kr. 71.685. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 3) Fastlæggelse af kontingent

 • Medlemskontingent for 2024 blev foreslået uændret til kr. 175, hvilket også blev godkendt.

Ad. 4) Indkomne forslag

 • Der blev udtrykt nogen bekymring omkring bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. Forslaget blev trukket tilbage.

Ad. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisor suppleant

 • Følgende genvalg til bestyrelsen: Søren Valentin Christensen, Niels Vous, Axel Møller Petersen, og Philip Astley.
 • Følgende bestyrelsesmedlemmer er således på valg til næste år: Henni Starup, Alice Nøhr og Bo Nissen.

Revisor/revisor suppleant er :

 • Genvalg af foreningens revisor, Jytte Christiansen.
 • Der blev ikke valgt en revisor suppleant.

Ad. 6) Eventuelt

 • Der var også her en god debat. Susanne Bruun var inde på, at ryddeligheden foran nogle af husene med fordel kunne undergå nogle tiltrængte forbedringsprojekter. Det var vanskeligt at finde modargumenter for hendes anbringende. Også her en god debat i et venligt tonefald.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 • Hele forsamlingen gik ombord i et glas vin, som bestyrelsen havde fundet frem fra gemmerne.  

REFERENT

(NV) Niels Vous