Bestyrelsesmøde 4 (22.08.2023)

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 22.08.2023 kl. 16.00-18.00.

1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

2. Tilføjelser til dagsorden

 • Status vedr. Bramfri Festival.
 • Status betalingskort.
 • To nye medlemmer.

3. Drift og økonomi

4. Arbejdsgrupper

 • Bagvejen, samarbejde med Tranekær Gods og hovedpunkter til accept.
  • Generelle formål, holdninger og ambitioner.
   • Projekt:  Ruten, kommentarer og ejerskab.
   • Projekt:  Skiltning, formidling og markedsføring.
   • Projekt:  Drift og langsigtet vedligeholdelse.
   • Projekt:’ Opsøg netværk og Finansiering.
 • Trafikken
 • Internet

5. Kulturaktiviteter

 • Efterårets planlagte og mulige aktiviteter.
 • Høstfest (21. okt)?
 • Kastanjer m. foredrag (okt.)?
 • William og Clara?

6. Eventuelt

 • Øhavsstien

7. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

På mødet blev der taget noter for beslutningsreferat af: Niels Vous (NV) og Bo Nissen (BN).

Til stede:

 • Bo Nissen (BN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Søren Valentin Christensen (SVC)

Fravær/afbud:

 • med afbud, Alice Nøhr (AN)
 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.

 • Referat fra møde den 7. juni 2023 blev godkendt.

Ad. 2. Tilføjelser til dagsorden

 • Bordlamper er købt, og beror indtil videre hos Philip. Det er tanken, at de kan placeres i beboerhuset, dog under lås.
 • Der er købt bestik og glas. På nuværende tidspunkt mangler kun ølglas.
 • Angående Bramfri Festival er der tak fra Janne Egstrøm for vores deltagelse. Det var formanden som her tog det lange seje træk! Overskud/driftsresultat bliver opgjort i løbet af september 2023.
 • Vi drøftede udlejning af huset og besluttede, at vi bør opkræve leje, selvom huset rent faktisk ikke har været brugt. Kan evt. nøjes med halvdelen af den ellers fastsatte husleje.

Ad. 3. Drift og økonomi

 • Udover en mindre kassebeholdning, disponerer foreningen over et indestående i Fynske Bank på kr. 67.507. Beløbet er opgjort pr. 8. august 2023, og der har ikke været markante bevægelser siden.

Ad. 4. Arbejdsgrupper

 • Naturstien “Bagvejen”

  Bagvejen er jo helt overordnet et forslag om, at lave et stiforløb i en ring omkring byen. Stien føres i den nærliggende natur, og kun i to tilfælde krydses landevejen. Ruten vil bl.a. forløbe ad Ladegården (Ladegårdspladsen), Alléen ved Ridepladsen, Lammehaven, Kirkegården, Humlebanke, Flådet og igennem Baronskoven ad den nuværende Øhavssti. Der vil skulle etableres gangbro langs Botofte Strandvej i branddammen, samt langs muren ved Ridepladsen.

  Ruten og ejerskab:

  SVC og AN har ved flere møder med Tranekær Gods, senest den ultimative ejer hvor vi vandrede ruten og i dialog fandt accept og løsninger hvor der kunne opstå forhindringer, Helt overvejende har dialogen været yderst positivt, ægte interesse og opbakning for projektet blev vist og udtrykt. Vi modtager det som ‘ros’, fra personer og en organisation der besidder en ikke ubetydelig faglig kunnen, der i denne situation er indlysende relevant. Vi er langt fra i mål, men foreløbig tak til Tranekær Gods! Flere steder langs ruten har vi været beviste om mulige begrænsninger, f.eks. borgsøen, voldgraven og den skovklædte Humlebanke bag kirken. Dele af projektet har ikke kunne lade sig gøre pga. fredninger af højeste klasse, men andre dele som spiralen op ad Humlebanke vil kunne gennemføres, hvis vi følger ‘det der var engang’ ved at reetablere stier og udsigten til byen og Flådet, som det var.  Selve projektet vil i realiteten tilhører hele byen, fremme turisme, erhvervslivet og i samarbejde vil kunne blive første tiltag for ny vækst. Ejerskabet er således os alle sammen, men pt. drives udvikling og finansiering af projektet i beboerforeningens arbejdsgruppe. AN og SVC som anker personer. 

  Skiltning og markedsføring:

  Design og identitet (koordineres med Godsets skiltning), placering og formidling er en helt disciplin i sig selv, selvstændig arbejdsgruppe foreslås nedsat vis formål er fremstilling af en grafisk, logisk og tydelig skiltning. Branding og markedsføring er nok DET vigtigt emne, at skabe synlighed ud over Langelandsbroen er altafgørende for projektets succes. Først skal der i høj grad netværkes, vi skal finde personer i organisation som enten kender eller kender til muligheder for støtte og bidrag. Vi starter lokalt med Langeland Sammen og kommunens afdeling for Erhverv, Kultur og Turisme.

  Drift og vedligeholdelse:

  Det er uundgåeligt, at der vil blive brug for frivillige hænder! Vi forventer selve anlægsarbejdet med etableringen af stieforløbet vil blive udført af professionel jord/beton, anlægsgartner el.lign., det vil resulterer i at stiforløbet burde kunne vedligeholdes uden store og arbejdskrævende opgaver. Det er et direkte krav fra Tranekær Gods, at stiforløbet, gangbroer og inventar som bænke og skilte, skal udføres i vedvarende materialer og med vedligehold der kræver få ressourcer, ved forfald pålægges det ‘den der i fremtiden ejer naturstien’, at udføre driftsplan med div. elementers forventede levetid, organiserer finansiering og udskiftning i mindst 20 år, faktisk er kravet 30 – 40 år fra Godset og det er vi enige i, det er dog vanskeligt at se så langt ud i fremtiden. Det skal nævnes, at vi i arbejdsgruppen er meget enige med Godsets betragtning om naturstiens udseende skal opretholdes mange år frem – Øhavsstien er et godt eksempel på når gode udviklingsprojekter ikke planlægges med vedligehold, eller hvis den part der har ansvaret ikke længere kan, eller ikke har den økonomiske formåen til år efter år, at holde det der oprindeligt var aftalt. Vi forklejner ingen, vi anskueliggør kun det er vanskeligt og en stor opgave at løse.

  Projekt samarbejde:

  Det er klart udtrykt, at projektet har ejerskab pt. hos beboerforeningen, ikke Tranekær Gods. Det er dog aftalt vi i videst omfang vil samarbejde og dele netværk, for dermed at udnytte alles ressourcer frem mod en smuk attraktion for Tranekær by – natursti, oplevelser, opholdssteder samt formidling om historien, steder og naturen.

 • Trafik

  Axel vil spørge kommunen, hvordan det gik med hastighedsmåling og evt. opstilling af hastighedsmåler. Resultat af fartmåling og evt. trafiktiltag.

  SVC fremlægger ide med afstribning ca. 50 m og stor cirkel med angivelse af hastighed, før byskiltet ved Rødby, samt ensretning af hele lokalplanens byzone med samme 40 km. hastighed samt dobbelte stribet mellem Rødby, kirken og gennem hele Tranekær. Fartstriber 

  Bemærk: Det er vigtigt, at fartstriber placeres med stor afstand til første bebyggelse (f.eks. Slotsgade 1), støj vil opstå når biler, lastbiler køre over striberne.
 • Internet

  Det længe ventede Vendia Net Aps v./ Ulrik Høy-Petersen projekt vedr. etablering af trådløst internet nu med første ‘Spot’ på Siloen i Rudkøbing. Mulighederne med flere Spots op gennem Langeland, vil kunne løse Tranekærs hastighedsproblemer, det blev i udgangspunkt drøftet. Det skal bemærkes, at Greve Christian Ahlefeldt er medejer af Vendia Net Aps.

  Beboerforeningen vil undersøge mulighederne for pakkeløsning a´la erhvervsaftale med Vendia, det vil selvsagt kræve stor tilslutning! Med en stordriftsaftale aktiveres fordele på pris og kapacitet – vi kan ikke love noget!  

Ad. 5. Kulturaktiviteter

 • Første fællesspisning/foodpairing mandag den 25. september.
 • Høstfest lørdag den 21. oktober (fælles buffet).
 • Yderligere fællesspisninger er ikke programsat, det er ej heller andre kulturaktiviteter. Dette vil ske på næste bestyrelsesmøde (mange gode emner i spil).

Ad. 6. Eventuelt

 • En ny arbejdsdag er ikke programsat.
 • Emnet vedr. Øhavsstien nåede vi ikke, som skubbes til næste møde.

Ad. 7. Næste møde inkl. dagsorden

 • Næste møde blev aftalt til 26. oktober 2023 kl. 15.00 i Beboerhuset.