Bestyrelsesmøde 3 (05.04.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 05.04.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Referat fra konstituering afventer godkendelse på Best.møde 3, d.5.april 2022.
  • Godkendelse af referat fra Best. møde 2.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Fællesspisningskursus (20. april 2022)
  • Info vedr. lovgivningen for afholdelse af midlertidige arrangementer (28.april 2022)
 3. Drift og økonomi
  • Nye medlemmer
  • Medlemsliste og kvittering af indbetalt kontingent/medlemskort.
  • Udlejninger
  • Cloud share (Rushfiles)
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold (Arbejdsdag og jobkrukke).
  • Byudvikling.
  • Næste gruppe prioriteres og planlægges samt beskrives for inddragelse af medlemmer.
 5. Kulturaktiviteter
  • Koncert Cinnebar Skies (13.april)
  • Koncert Inga Bay (undersøges)
  • Fællesspisninger
  • Menneskets ubevidste signaler og status ‘2’.
  • Oplevelser i mørket – stjernehimlen med Claus Dalskov
  • Food Pairing (12. maj)
  • Poul Erik Eliasen, keramiker
  • Sankt Hans Aften
  • Tranekær i billeder (Tommy Rasmussen)
 6. Evt.
 7. Næste møde inkl. dagsorden

 

REFERAT

Til stede: Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen

Fravær/afbud: 

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • NV og SVC deltog på kursus i regi af Frivillighedscenteret i Rudkøbing, vi lærte om hvordan man bedre kan arrangerer maden til en Fællesspisning samt rekruterer og inkluderer medlemmer bedre. Ved buffet er der meget opstand og uro ved et bord, idet bordet sjældent er fuldtallig, ligeledes savnes en større fælles oplevelse idet vi spiser måske ikke har taget det samme fra buffeten. Bord eller tallerken servering anbefales for at skabe en bedre fælles oplevelse til vores fællesspisninger.
 • SVC deltog på informationsmøde på Rådhuset vedr. afholdelse af større arrangementer, lovgivning om f.eks. styring af trafik, servering af alkohol mm. – det vurderes at vores arrangementer ikke er af en størrelse hvor den eksisterende lovgivning er relevant. 

Ad 3) Status og økonomi

Medlemsliste for ‘betalt’ status etableres af Kasserer, med opfølgning rundsendes til sidste års medlem med opfordring til fortsat støtte. Bekræftelse af betalt medlemskab oprettes i form af fysisk medlemskort med angivelse af navn og medlemsID. Medlemskort kan rekvireres på et givent arrangement i Beboerhuset af de medlemmer der ønsker et medlemsbevis. 

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 1. De fysiske rammer (Infrastruktur, by og huse)
  • Der har ikke været aktiviteter vedr. Trafikken
  • Der arbejdes på oplæg til masterplan for Tranekærs potentielle byudvikling
 2. Det levede liv (Vældfærd, fællesskab og social)
  • Evt. (eMarketplads grundet denne er finansieret med deadline Q3-2022).
 3. Turisme (Kom og besøg os)
 4. Bæredygtighed (Natur klima og grønne tiltag)

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Jf. dagsorden arbejdes der på forskellige kulturelle aktiviteter til det kommende foreningsår, Cinnebar Skies, Foodpairing og Sankt Hans aften er datosat jf. kalender på nærværende web. 

Ad 6) Evt.

 • X

Ad 7) Næste møde

 • Næste møde er d. 10.05.2022 (flyttet senere til 17.05.2022) 

Referent

SVC

…………………………………………………………..