Bestyrelsesmøde 4 (17.05.2022)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Stengadevej 2a, 5953 Tranekær, 17.05.2022 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Drift og vedligehold (Arbejdsdag 21.05.22).
  • Trafikken.
  • Internet.
  • Byudvikling.
 5. Kulturaktiviteter
  • Sankt Hans Aften (23.06.22)
  • Vandring med fuglesang v. Claus Dalskov
  • ————-
  • Kokkehold til Fællesspisninger
  • Koncert Inga Bay
  • Menneskets ubevidste signaler og status '2'
  • Poul Erik Eliasen, keramiker
  • Tranekær i billeder (Tommy Rasmussen)
 6. Næste møde inkl. dagsorden
 

REFERAT

 • Til stede:

Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN)

 • Fravær/afbud:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde blev godkendt.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Ingen tilføjelser.

Ad 3) Status og økonomi

 • Generel orientering fra kassereren.
 • Der har været flere udlejninger, især til restaurant ”Generalen”.
 • Der er en positiv og jævn tilgang af nye medlemmer. Alle melder sig via hjemmesidens nye formular, centralisering af al kommunikation til/fra medlemmer bliver taget godt imod og fungerer.

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 1. De fysiske rammer (Infrastruktur, by og huse)
  • Vedligehold
   • Der er arbejdsdag kommende lørdag, jobkrukken indeholder rengøring af gulve og overflader, maling af vinduer, ukrudt mm.
   • Angående fremtidig internetdækning, er bestyrelsen mest stemt for en løsning med trådløs forbindelse og vil derfor ikke gøre brug af statens pulje for bredbånd. Det betyder der nedsættes en arbejdsgruppe for lokalt Wifi eller bedre 5G dækning med trådløs router i hjemmet. Sidstnævnte kan evt. gøres gennem en YouSee løsning a´la boligforening abonnement.
  • Trafikken
   • Arbejdsgruppen vedr. trafik har endnu ikke nået at være samlet.
  • Byudvikling (oplæg til masterplan)
   • Angående byudvikling vil Alice Nøhr og Søren komme med et oplæg. Emnet egner sig til et offentligt informationsmøde.
  • Det levede liv (Velfærd, fællesskab og social)
   • Pt. indehold i foreningens aktiviteter.
   • eMarketplads er finansieret med deadline Q3-2022, for at give bestyrelsen et beslutningsgrundlag vil SVC inviterer til et dialog møde for medlemmer. Her vil ideen skulle stå sin prøve samt afstemmes om der er et grundlag for en samhandelsportal med lokal egerskab (til erstatning af Facebook, DBA m.fl.)  
 2. Turisme (Kom og besøg os)
 3. Bæredygtighed (Natur klima og grønne tiltag)

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Sankt Hans aften afvikles magen til sidste år. Vi spørger Bjarne Sloth Thorup om han vil holde et oplæg/tale til Sankt Hans Aften.
 • En vandring med fuglesang kunne blive den 24. juni 2022. Det er dagen efter Sankt Hans aften.
 • Koncert med Inga Bay bliver antagelig til oktober.
 • Axel taler med Tommy Rasmussen vedr. et arrangement ”Tranekær i billeder”.
 • Der skal findes Kokkehold inden start Fællesspisninger til efteråret. SVC sender mail ud og opretter datoer i kalenderen hvor medlemmer kan tilmelde sig.

Ad 7) Evt.

 • Vi har modtaget en rigtig fin kaffemaskine fra Birgit og Ivan, Slotsgade 54.

Ad 8) Næste møde

 • Der er endnu ikke fastsat en ny mødedato, bestyrelsen går på sommerferie, men der arbejdes i foreningen div. grupper løbende frem til sensommer hvor næste best.møde afholdes. 

Referent

Niels Vous (NV) / Søren Valentin Christensen (SVC)