Bestyrelsesmøde 8 (07.02.2023)

Dagsorden

Bestyrelsesmøde, Slotsgade 17, 5953 Tranekær, 07.02.2023 kl. 16.00-18.00

 1. Godkendelse af referat
  • Godkendelse af referat fra sidste Best. møde.
 2. Tilføjelser til dagsorden
  • Generalforsamling; fastlægge dato – oplæg: tirsdag d.28. februar 2023, kl. 19:00.
  • Udsendelse af invitation til GF og kontingent.
 3. Drift og økonomi
  • Status
  • Nye medlemmer
  • Udlejninger
 4. Arbejdsgrupper
  • Trafikken
  • Byudvikling
 5. Kulturaktiviteter
  • Fællesspisning – vegetar
 6. Eventuelt
 7. Næste møde inkl. dagsorden
 • Afventer

REFERAT

 • Til stede:

Søren Valentin Christensen (SVC), Alice Nøhr (AN), Henni Starup (HS), Philip Astley (PA), Bo Nissen (BN), Niels Vous (NV), Aksel Møller Petersen (AMP)

 • Fravær/afbud:

Ad 1) Godkendelse af referat

 • Referat fra seneste møde kunne ikke godkendes idet det ikke er blevet færdiggjort og lagt på hjemmeside. Godkendelse afventer på senere møde.

Ad 2) Tilføjelser til dagsorden

 • Generalforsamling blev fastlagt d.08. marts 2023, kl. 19:00 i Beboerhuset.
 • Invitationsmail udsendes til medlemmer senest 14. dage før GF. Dette varetages af SVC. 

Ad 3) Status og økonomi

 • Regnskabsåret 2022-23 gav et samlet overskud på 9.860,00 DKK. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet.
 • Årsregnskab blev fremvist og gennemgået af NV, færdig rev. regnskab udfærdiges og tegnes af revisor samt eftersendes til medlemmer inden GF. 
 • Der er fornuftig løbende tilgang af nye medlemmer.

Ad 4) Grupper

Overordnet opdeling af grupper:

 • Drift og vedligehold
 • Trafikken
  • Vi har modtaget tilbagemelding vedr. henvendelse til Langeland Kommune om trafiksituationen primært i Tranekær by, men også ankomst til både Tranekær og Rødby, samt strækningen imellem ved Flådet.
  • Kontaktperson fra kommunen ønsker opdaterede tal, hvormed vi kan forvente trafiktælling indenfor overskuelig tid. Vi har anmodet om placering af tælling foretages flere steder grundet der er stor forskel på farten ved ankomst, i byen og acceleration ud (langt inden byskiltet).  
 • Internet
  • TDC vedr. 5G antenne i Tranekær har ikke vendt tilbage og vi må forventet at vi enten ikke pt. er interessant som ‘kunde’ eller vi senere vil indgå i større område opdatering. Vi som bestyrelse har ikke grundlag for at arbejde videre med emnet.  
 • Byudvikling
  • AN og SVC ønsker at fremvise ideforslag på GF, hvilket blev aftalt at indgå i formandens beretning.

Ad 5) Kulturaktiviteter

 • Der henvises til hjemmesiden under ‘Kalender’

Ad 6) Evt.

 • Ingen evt.

Ad 7) Næste møde

 • Næste møde blev ikke aftalt grundet GF.

Referent

(SVC) Søren Valentin Christensen