Vedtægter af d.26.02.2013

§ 1 Foreningens navn er Tranekær Sogns Beboerforening.
§ 2 Foreningens formål er at fremme fællesskabet mellem Tranekær Sogns beboere samt være talerør for disse.
§ 3 Beboerforeningen optager personer med tilknytning til Tranekær Sogns medlemmer
§ 4 Deltagelse i beboerforeningens arrangementer forudsætter ikke medlemskab.
§ 5 Ved arrangementer, hvor der opkræves deltagergebyr, kan bestyrelsen disponere således, at medlemmerne får fordel i forhold til ikke-medlemmer.
§ 6 Indmeldelse sker til et af bestyrelsesmedlemmerne.
§ 7 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Personer under 18 år omfattes af forældrenes medlemskab. Medlemskab forudsætter betaling af det fastsatte kontingent.
§ 8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 4 medlemmer afgår på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Generalforsamlingen vælger desuden 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse vælges ligeledes for 2 år og afgår på skift et år forskudt.

Formand og næstformand tegner foreningen.

§ 9 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker på formandens foranledning med 1 uges varsel.
§10 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og en regnskabsprotokol.
§11 Bestyrelsen kan inddrage personer uden for dens midte til at deltage i arbejdsgrupper med specifikke emner.
§12 Et af arbejdsgruppen udarbejdet forslag skal godkendes af bestyrelsen.
§13 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§14 Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i februar eller marts måned.
§15 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når det forlanges af den samlede bestyrelse eller på forlangende af mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer.
§16 Enhver generalforsamling indvarsles mindst 14 dage forud, ved fremsendelse af e-mail / personlig omdeling til de medlemmer som ikke har e-mail. med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes under afstemning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
§17

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.    Formandens beretning.

2.    kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.

3.    fastsættelse af kontingent.

4.    Indkomne forslag.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor/revisorsuppleant.

Eventuelt

§18 På generalforsamlingen kan enhver personligt afgive sin stemme. Hvor vedtægterne ikke gør særlige undtagelser afgøres spørgsmålene ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, gør dirigentens stemme udslaget. Stemmeberettiget er enhver person, som har betalt kontingent. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der er fyldt 18 år og som har bopæl i Tranekær sogn.
§19 Foreningens midler kan ikke anvendes som gave eller tilskud til andre foreninger.
§20 Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt op og heraf ¾ stemmer for opløsningen. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt fremmødte, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Foreningens formue og gæld ved opløsningen disponeres efter den ekstraordinære generalforsamlings ønsker. Dog skal foreningens protokoller og dokumenter tilfalde Nordlangelands Lokalhistoriske arkiv.